برچسب: اتاق ایزوله تنفسی

اتاق ایزوله فشار مثبت بیمارستان

انواع اتاق های ایزوله در بیمارستان

اتاق ایزوله تنفسي چیست؟

اتاقی با تغییرات هوا برابر یا بیش از 12 بار در ساعت و جهت کنترل شده جریان هوا است. یک اتاق ایزوله تنفسی در صورت رعایت نکات لازم می تواند بطور طبیعی یا مکانیکی تهویه شود، از این اتاق در عفونت های هوابرد نظیر ابتلا به بیماری سل استفاده می گردد.

 

اتاق فشار منفی چیست؟

اختلاف در فشار هوا بین 2 بخش می باشد. اتاقی که تحت فشار منفی است فشار کمتری نسبت به بخش مجاور دارد، که از جریان هوا به بیرون اتاق ها و بخش های مجاور جلوگیری می نماید.

اتاق ایزوله فشار منفی بیمارستان
اتاق ایزوله فشار منفی بیمارستان

 

اتاق فشار مثبت چیست؟

اختلاف در فشار هوا بین 2 بخش یا اتاق می باشد. اتاقی که تحت فشار مثبت است فشار بیشتری نسبت به بخش مجاور دارد، که از جریان هوا به داخل اتاق جلوگیری نماید.

 

اتاق ایزوله فشار مثبت بیمارستان
اتاق ایزوله فشار مثبت بیمارستان

فیلتراسیون هپا (فیلتراسیون ذرات هوا با راندمان بالا)

صافي نوع خشك و دور انداختني است كه در یك قاب محكم و مقاوم قرار گرفته و داراي واسطه جمع آوري گسترده است. در مقابل ذرات دي اكتيل فتالات که دارای قطر 3/ 0 میکرون یا بزرگتر داشته داراي حداقل بازدهي 97 / 99 درصد است، بنابراين آئروسل های تنفسی را از هوا حذف نموده و کیفیت هوا را افزایش می دهد.