برچسب: پک بندی استریل

رول استریل و دستگاه بسته بندی سیلر

رول استریل و دستگاه بسته بندی سیلر

رول های بسته بندی بخار، اتیلن اکساید و پلاسما به همراه دستگاه سیلر

استریل

 استریليزاسيون در اتاق مرکزی استریل بیمارستان (CSSD)

 استریليزاسيون در اتاق مرکزی استریل بیمارستان (CSSD)

استریل کردن ابزار و لوازم جراحی بی شک از اهمیت بسزائی بر خوردار است. استریل کردن به معنی از بین بردن تمامی میکروارگانیسم ها و اسپورهای باکتریایی می باشد که در هر حال لازمه ی هر گونه عمل جراحی و اقدامات مشابه می باشد. فرایند استریل امری مطلق است یعنی وسیله ای تقریبا استریل در حیطه استریلیزاسیون مفهومی ندارد و ابزار یا استریل هستند یا نیستند.

اتاق مرکزی استریل بیمارستان که به اختصار CSSD می نامند در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان  شاهرگ حیاتی کلیه  فعالیتها و خدمات بیمارستان در نظر گرفت . عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد گذاشت. CSSD یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی و استریل و انبار می گردند .

Continue reading ” استریليزاسيون در اتاق مرکزی استریل بیمارستان (CSSD)”