برچسب: تهران

کاغذ کرپ

مزایای بسته بندى ابزار پزشکی توسط کاغذ مدیکال

مزایای بسته بندى ابزار پزشکی توسط کاغذ مدیکال

بسته بندى پزشکى با استفاده از کاغذ و فیلم مدیکال موجب افزایش کیفیت و زمان استریل ماندن ابزارآلات مى شود. این بسته بندى ها امکان مشاهده ابزار داخل بسته بندى را به کاربر مى دهد.

مزایاى بسته بندى مدیکال:

  • مقاومت بالا در محیط هاى مرطوب
  • سد باکتریایى در برابر میکرو ارگانیسم ها
  • سهولت در باز کردن بسته بندى
  • حداقل ایجاد پرز در هنگام باز کردن بسته بندى
  • جلوگیرى از خطاى اپراتور در تشخیص ابزار داخل بسته بندى
  • تنوع سایز
  • وزن ناچیز بسته بندى
  • داراى نشانگرهاى استریل: اتیلن اکساید، بخار، پلاسما، فرمالدهید
  • EN 868- و 5 ISO مطابق با استاندارد 11607

:پارامترهاى زیر در مورد کاغذهاى مدیکال باید مورد توجه قرار گیرد

ضریب تخلخل
ابعاد منافذ
پاکیزگى
غیر سمى بودن
میزان مقاومت مکانیکى
میزان مقاومت در برابر آب