نقش آزمـایشـگاه میکروب‌شناسی در کنترل عفونت‌های بیمارستانی

نقش آزمـایشـگاه میکروب‌شناسی در کنترل عفونت‌های بیمارستانی

نقش آزمایشگاه میکروب‌شناسی در شناسایی، کنتـرل و پـایش عفونت‌های بیمارستانی انکارناپذیر است. این مهم هنگامی محقق خواهد شد که فرآیندهای پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون با تکیه‌ بر منابع و مـراجع معتبـر و بـه روز شناسایی، تعریف و تدوین شوند و به ارتقای مداوم دانش، مهارت و شایستگی نیروی انسانی در سایهٔ برنامه‌ریزی‌های آموزشی توجه شود.

بـدیـهی است فـعالیت کمیته‌های کنتـرل عفـونت بیمـارستانی متأثر از نتایج میکروب‌شناسی و ارتباط متقابـل و تنـگاتنگ متـخصصان ذی‌ربط بـا دیگر اعضای علمی و اجرایی این کمیتـه است.

Image result for ‫آزمـایشـگاه میکروب‌شناسی‬‎

چکیده مهم‌ترین وظایف آزمایشگاه میکروب‌شناسی:

  1. جمع‌آوری، انتقال و نگهداری صحیح نمونه‌های بیولوژیک: ازآنجاکه بسیاری از عفونت‌های بیمـارستانی توسط میکروارگانیسم‌های فرصت‌طلب و کم ویرولانس که در سطوح پوستی و مخاطی کلنیزه هستند، ایجاد می شود، جمع‌آوری صحیح و دقیق نمونه‌ها از محل تعیین‌شده به شناسایی دقیق عوامل بالقوه بیماری‌زا یا قطعاً بیماری‌زا کمک شایـانی می‌نماید. ارزیـابی کـیفیت نمونه‌ها و تصمیم‌گیری در خصوص قبول یا رد آنها مستقیماً بر صحت نتایج آزمون تأثیر خواهد گذاشت.
  2. کشت، جداسازی و شناسایـی دقیـق میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا: امروزه دامنهٔ بیماری‌زاهایی که باعث بیماری‌های خطیر می‌شوند روبه گسترش است. از دیگر سو، توان علمی و عملیاتی واحدهای میکروب‌شناسی بـه تنـاسب زیرساخت‌ها و منابع انسانی در سـطوح مشخص، محدود و تعریف شده‌ای قرار دارد. بنابراین، در مواردی که ارگانیسم بیماری‌زا از انـواع غیر شایع باسیل‌های گـرم منفی غیرتخمیری و بـرخی قارچ‌ها، مایکوباکتریومها و ویروس‌ها است، نگهداری و انتقال صحیح نمونـه به آزمایشگاه مـرجع قویاً توصیه می‌شود.
  3. گزارش و تفسیر نتایج: برای ارائـهٔ یک تفسیر دقیق آگـاهی از یافته‌های بالینی، عوامل زمینه‌ساز و اقدام‌های تشخیصی ـ درمانی انجام‌شده ضروری است. ایجاد بستر مناسب و تأکید بر ارائه و انتقال اطلاعات از سوی پزشکان و سایر کارکنان واجد صلاحیت خدمات درمانی از اهم وظایف کمیتهٔ عفونت‌های بیمارستانی است. بدیهی است ارائهٔ یک تفسیر جامع که متضمن توصیه‌ها و نظریات مشورتی مناسب باشد، در چارچوب برقراری ارتباطات مؤثر محقق خواهد شد.
  4. ایجاد آگاهی و اطلاع‌رسانی به کمیتـهٔ کنتـرل عفونت نسبت به امکانات موجود، توانمندی‌ها و محدودیت‌های متـدولـوژیک، کـاربـری وسایـل و تجهیزات و روش‌های تشخیصی جاری در آزمـایشگاه کـه بـرای تشخیص ارگانیسم‌های بیماری‌زا به‌کاررفته می‌شوند.
  5. مسئول بخش میکروب‌شناسی مـوظف است تا دستگاه‌ها و تجهیـزات مناسب و مدرن یا آزمایش‌ها و کیت‌های آزمایشگاهی جدیـد را معرفی کند که به پاسخ‌دهی صحیح، سریع و دقیق منجرمیشوند و دستیابی به آنـها را خواستار شود.
  6. انجام دادن آزمون تعیین حساسیت میکـروبی بـه روش استـانـدارد، مطالعهٔ رونـد مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی موجود و شناسایی تغییرات احتمالی در روند مقاومت‌ها یـا ظهور مقاومت‌های جـدیـد و گـزارش دورهای آنـها. هـمچنین، شنـاسـایی و جستجوی بیماری‌زاهای مقاوم به چند دارو(MDR) و گـزارش آنهـا بـه کمیتهٔ کنترل عفونت‌های بیمارستانی از دیگر وظایف این واحـد است.
  7. شناسایی منابع و راه‌های احتمالی انتقال عفونت توسط نمونه‌برداری از نـاقلین مـشکوک در مـوارد بروز طـغیـان(Outbreak). تـعیین و انتـخاب نـوع و مـحـل نمونه‌برداری، نحوه کشت و شیوه گزارش دهی باید با دستورالعمل خاص منطبق باشد که در فصول آتی به آن پرداخته می شـود.
  8. حـفظ و پایش شـرایط استـریل در دستـگاه استـریلیزاسیون با حرارت خشک و مرطوب.
  9. مشارکت با دیگر اعضای کمیتهٔ کنترل عفونت بیمارستانی درخصوص تصمیم‌گیری درباره آزمایش‌های میکروبیولوژیک و اقـلام مـصرفی خاص همچـون کیسه‌های خون، مایعات دیالیز و بافت‌های پیونـدی.
آزمایشگاه میکروبیولوژی
آزمایشگاه میکروبیولوژی

لازم بـه تأکید است که حصـول مـوارد فوق جز با حمایت و پشتیبانی مدیریت اجرایی واحد درمانی، تـأمین زیرساخت‌ها و منـابـع مـالـی ـ انسـانـی و رعـایت استانداردهای استخدام و آموزش کارکنان فنی متصور نیست. بنابراین، مدیر اجرایی بیمـارستـان مسئـولیت حسن اجـرای اهـداف کمیتـهٔ عفونت‌های بیمـارستـانی را بر عهده دارد.

اطلاعات بیشتر در اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *