عفونت‌های تنفسی بیمارستانی

عفونت‌های تنفسی بیمارستانی

پنومونی بیمارستانی از عفونت‌های شایع بیمارستانی محسوب می شود که در بیماران داراي تهویۀ مکانیکی (VAP)، افراد مسن با بیماری‌های زمینه‌ای، جراحی‌های وسیع و بیماران بستري در ICU شایع‌تر است

در دهه‌های اخیر شیوع بیماري 0/5 الی 1 درصد با مرگ‌ومیر حدود 30 الی 50 درصد گزارش‌شده است که در بیماران VAP  شانس ابتلا به عفونت 6 الی 20 برابر افزایش می یابد.

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که عامل مهم ایجاد و گسترش پنومونی هاي بیمارستانی کلونیزاسیون ناحیۀ اروفارنکس و تراشه توسط باکتری‌های گرم منفی و آسپیراسیون ناشی از آن است. پنومونیهاي ناشی از باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک ها مانند استافیلوکوكهايمقاوم به متی سیلین (MRSA)  و یا باسیلهاي گرم منفی مقاوم به چند دارو نشان دهندة کلنیزاسیون یا عفونت هاي متقاطع است که ممکن است از طریق دست آلودة کارکنان بیمارستان و … ایجاد شود.

عفونت تنفسی بیمارستانی
عفونت تنفسی بیمارستانی

برخی ارگانیسم ها میتوانند از طریق انتشار در خون در ریه، پنومونی ایجاد نمایند که در کمتر از 15  درصد موارد در این بیماران کشت خون همزمان مثبت است. همچنین، آسپیراسیون محتویات معده و مري یا استفاده از وسایل پزشکی آلوده مانند برونکوسکوپ، ساکشن تراشه و اسپیرومتر آلوده از دیگر راههاي غیرشایع در انتقال عفونت است.

در دهۀ اخیر روشهاي تشخیصی با استفاده از برونکوسکوپی همراه با کشتهاي کمی از نمونه هاي لاواژ برونکوآلوئولار BAL یا نمونه PSB برای تشخیص عامل اتیولوژیک و پایش بیماري به خصوص در بیماران VAP کاربرد وسیعی یافته است.

نتایج به دست آمده از کشتهاي کمی به خوبی با یافته هاي هیستوپاتولوژیک و کشت نمونه هاي بافتی مطابقت دارد درحالی که در بسیاري موارد این نتایج با کشت نمونه هاي خلط یا ترشحات تراشه همخوانی ندارند.

در مطالعات حاصل از کشتهاي کمی BAL یا PSB نشان داده شده است که در روز های اول بستری)(4 الی 5 روز اول)  آسپیراسیون فلور نرمال اروفارنکس یا عفونتهاي اکتسابی از جامعه مانند هموفیلوس آنفلوانز،ا استرپتوکوك پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس و ویروسها در اولویت قراردارند درحالی که در بیماران بستري براي طولانی مدت و یا تحت درمان با آنتی بیوتیک ها و … استافیلوکوک ارئوس و باسیلهاي گرم منفی از عوامل شایع ایجاد بیماري هستند.

عفونت هاي پسودومونایی، اسینتوباکتر یا بیماريزاهاي مقاوم به آنتی بیوتیک ها در بیماران VAP  یا تحت درمان با آنتی بیوتیک هاي وسیع الطیف شیوع بیشتري دارند و در این بیماران 20 الی 50 درصد عفونت ها پلی میکروبیال هستند.

 جدول های 3-1 و 3-2 بیماری زاهای شایع پنومونی های اکتسابی را نشان می دهند.

عفونت ریوی بیمارستانی
عفونت ریوی بیمارستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.