آزمون کنترل عفونت و بهداشت دست

به آزمون کنترل عفونت خوش آمدید!

1. 

کدام گزینه تعریف عفونت بیمارستانی می باشد؟

2. 

اصل مهم و بنیادی در کنترل عفونت چیست؟

3. 

اولین موردی که شما نیاز دارید درباره کنترل عفونت بدانید چیست؟

4. 

انتشار عفونت بیمارستانی در مراکز درمانی شامل کدام موارد می شود؟

5. 

شایعترین عفونت بیمارستانی کدام است؟

6. 

یکی از راههای کنترل عفونت بیمارستانی انجام واکسیناسیون کارکنان می باشد؟ 

7. 

احتیاطات استاندارد در چه مواقعی لازم می باشد؟

8. 

پوشیدن دستکش و شستن دستها و استفاده از گان و محافظ چشم جزء کدام یک از احتیاطات می باشد؟

9. 

عفونت بیمارستانی بیشتر از کدام طریق منتقل می شود؟

10. 

جهت حفظ بهداشت ناخن های پرسنل می بایست......

11. 

مدت زمان شستشوی دست (هندواش) بایستی چقدر باشد؟

12. 

هپاتیت B از چه راهی منتقل می شود؟

13. 

زباله های آغشته به خون و مایعات بدنی  بایستی.....

14. 

پوشیدن دستکش هنگام مراقبت  از بیمار جایگزینی برای شستشو دست ها می باشد.

15. 

موثرترین راه جلوگیری از آنفولانزا برای پرسنل، خانواده های آنها و بیمارانشان کدامیک می باشد؟

16. 

اگر دستتان  بطور قابل ملاحظه ای آلوده باشد بهترین راه ضدعفونی دست با محلول الکلی می باشد.

17. 

کدامیک از موارد زیر راه اصلی ورود باکتری ها به بدن نمی باشد؟

18. 

موارد ضروری جهت ضدعفونی دست با محلول الکلی (هندراب) کدام است؟

19. 

ضدعفونی دست با محلول الکلی (هندراب) حداقل چه مدت بایستی انجام شود؟

20. 

کدام یک از گزینه های زیر درخصوص ترتیب درآوردن وسایل محافظتی صحیح می باشد؟

نام و نام خانوادگی
ایمیل
نام بیمارستان یا سازمان
شماره همراه