آزمون اصول ضدعفونی و گندزدایی

به ضدعفون و گندزدایی خوش آمدید!

1. 

چه تفاوتی بین ضدعفونی کردن و گندزدایی وجود دارد؟

2. 

سطوح گندزدایی کدامیک  از موارد زیر است؟

3. 

فرق بین استریلیزاسیون و گندزدایی چیست؟

4. 

ابزار پزشکی بر اساس کلاس بندی اسپالدینگ به چند قسمت تقسیم می شوند؟

5. 

اصول مهم در ضدعفونی دست ها  با محلول الکلی کدام است؟

6. 

از محلول ضدعفونی کننده دست می تواند برای ضدعفونی و درمان زخم های باز و همچنین ضدعفونی سطوح استفاده کرد.

7. 

کدامیک در مورد استفاده از اسپری الکلی آماده به مصرف سطوح صحیح می باشد؟

8. 

برای گندزدایی کف زمین و دیوار ها کدامیک ترتیب صحیحی می باشد؟

9. 

ترکیب کردن دو ماده پاک کننده (مانند وایتکس) و گندزدا برای بهبود پاک کنندگی و میکروب کشی لازم است.

10. 

استفاده از محلول رقیق شده گندزدای سطوح کف و دیوار، تا چند روز پس از تهیه محلول مجاز می باشد؟

11. 

مراحل شسشتو و گندزدایی ابزار جراحی به چه صورت می باشد؟

12. 

گندزدای سطح بالا در چه مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد؟

13. 

در هنگام تماس پوست دست با ماده گندزدای غلیظ، اولین اقدام امدادی چیست؟

14. 

در هنگام بلع مواد شیمیایی ( گندزدا و...) کدام مورد جزو اقدامات امدادی نیست؟

15. 

در هنگام گندزدایی سطح بالا دقت به کدام موارد ضروری است؟

نام و نام خانوادگی
ایمیل
نام بیمارستان یا سازمان
شماره همراه